ADR_hero

ADR


Alle som transporterer, sender og mottar gods klassifisert med farlig gods er må ha en viss form for opplæring.

Skal du fornye ADR-beviset ditt? Da må du ta grunnleggende kurs, og eventuelt relevant spesialiseringskurs. Omfang og varighet blir avhengig av ditt behov. Når man melder seg på kurs velger du selv hvilke spesialiseringskurs du har behov for.

Forskrift 1. april 2009, nr. 384 om landtransport av farlig gods har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods.

Velkommen til ADR-kurs hos oss! ADR står for Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. I Norge defineres det som avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods. Det er visse betingelser for gods som er definert som farlig i henhold til ADR eller RID (transport med jernbane).

Viktig informasjon
Opplæringen skal være tilpasset dine arbeidsoppgaver og ditt ansvar på din arbeidsplass.

Du som kursdeltaker skal være kjent med de generelle krav i bestemmelsene om transport av farlig gods. Du skal også være opplært i de bestemmelsene av transport av farlig gods som svarer direkte til dine arbeidsoppgaver. Vi kan tilby denne typen kurs også for terminalarbeidere, fyllere, avsendere, pakkere, etc. og andre, som dette kan gjelde.

Om du er i tvil om du har behov for kurset eller har spørsmål kan du ta kontakt med oss. Dette refererer til Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods. Dette er kun kurs ingen krav til eksamen.

Kurs for sjåfører kommer i Kapittel 8.2. Dette er sertifiserte kurs som gir rett til transport av farlig gods. Eventuelt behov for verneutstyr knyttet til brannøvinger holdes av deg som kursdeltaker. Det stilles også krav til nyeste ADR-bok og oppgavehefte til kurset. Dette kan kjøpes på undervisningsstedet.


ADR/RID er inndelt på følgende måte:

 • Grunnleggende kurs
 • Spesialiseringskurs for transport i tank
 • Spesialiseringskurs for transport av eksplosive stoffer og gjenstander | klasse 1
 • Spesialiseringskurs for transport av radioaktivt materiale | klasse 7
 • Dokumentert opplæring i henhold til kapittel 1.3-1.4

Etter endt kurs, avlegger du eksamen hos Statens Vegvesen, og ved bestått prøve er beviset gyldig i fem år. Det er også mulig å gjennomføre oppfriskning, før beviset ditt er utløpt.

Dokumentert opplæring har ikke eksamen. Som kursdeltaker hos oss vil du etter gjennomført kurs få utskrevet kursattest. Her fremkommer det hvilken opplæring som er gjennomført.

Hvem bør delta på ADR -kurs?
Det er krav om kurs for de som skal transportere farlig gods over de grenser som er angitt i regler om unntak i kap 1.1.3 og kap 3.4 og kap 3.5

Språk
Kurset blir holdt på norsk, og dermed er det et krav at du som kursdeltaker gjør deg forstått i språket.

Undervisningsform
Klasserom

Sted
Liste med steder

Påmelding
Påmeldingsfrist er satt til én uke før kursets start. Påmelding er bindende. Dersom du av ulike grunner ikke kan møte opp på kurset, ber vi deg om å gi beskjed til oss umiddelbart.

Kommende kurs

 • https://tkkurs-no.s3.amazonaws.com/media/ADR3.svg

  ADR

  Sted: Bergen

  Uke/helg: Uke/helg

  Dato: 23.08.24 - 27.08.24

  Klokkelsett: 12:00 - 15:00

  Ledige plasser: 10+

 • https://tkkurs-no.s3.amazonaws.com/media/ADR3.svg

  ADR

  Sted: Sandnes

  Uke/helg: Helg

  Dato: 30.08.24 - 01.09.24

  Klokkelsett: 08:00 - 16:00

  Ledige plasser: 10+

 • https://tkkurs-no.s3.amazonaws.com/media/ADR3.svg

  ADR

  Sted: Nettbasert kurs

  Uke/helg: Uke

  Dato: 16.09.24 - 19.09.24

  Klokkelsett: 08:00 - 16:00

  Ledige plasser: 10+

 • https://tkkurs-no.s3.amazonaws.com/media/ADR3.svg

  ADR

  Sted: Bergen

  Uke/helg: Uke/helg

  Dato: 27.09.24 - 01.10.24

  Klokkelsett: 12:00 - 15:00

  Ledige plasser: 10+

 • https://tkkurs-no.s3.amazonaws.com/media/ADR3.svg

  ADR

  Sted: Bergen

  Uke/helg: Uke/helg

  Dato: 01.11.24 - 05.11.24

  Klokkelsett: 12:00 - 15:00

  Ledige plasser: 10+